خانه / زنان / ماموریت اجتماعی ایران استعماری و پ ک ک بر رمزگذاری زن کرد

ماموریت اجتماعی ایران استعماری و پ ک ک بر رمزگذاری زن کرد

پیدایش هویت جنسیت -مند در کردستان در چندسالە گذشتە و با ظهور داعش و نقطە اوج آن در جریان محاصرە کوبانی این گفتمان شکل عملی بە خود گرفت و در طول محاصرە چند ماە این شهر بمباران تبلیغاتی برای جریان پ ک ک و دختران قهرمانی کە هر کدام یک تنە چندین مرد داعشی را حریف بودند بە راە افتاد، همراهی رسانە های ایرانی و قشر متوسط ایرانی ونیزتشویق و تمجید جریانهای جهانی از آنان در برابر غول داعش این نوع رمزگذاری را تقویت بخشید و بە حذف صدای زن کرد روشنفکر معاصر طرفدار حقوق زنان پرداختند و در نقطە مقابل آن زنان ناتوان و ربودە شدە ایزدی توسط داعش را معرفی کردند و با ناتوان سازی و اقلیت سازی نوعی دیگر از کرد و زن کرد رمزگذاری کردند.
در اینجا زنان حاضر در پ ک ک برای تعریف استقلال فردی خود بە مبارزە با داعش و عضویت در یک حزب کە داعیە مبارزە با داعش را دارد متوسل شدند. همین زنان در تعریف خود بە عنوان یک فرد مستقل بە این نوع مبارزە روی می آوردند و زیربمباران خبری رسانە ها بە نوعی محبوبیت دست یافتەاند، هیچ گونە تعریف بنیادی از حقوق زن بە عنوان یک زن در حال زیست بوم در قرن بیست و یکم ندارند و برخلاف تصور برساختە اینان از خود، بدن و جسم گریلا در کنترل نظام خشن مردسالارمستقر در قندیل است.
خشونت درونی ایدئولوژی “رفتار پسندیدە ی دخترکرد” با ملاک های تعیین شدە توسط این حزب و طرفداران آنها در جهان و منطقە می رود زنان و دختران کرد را از خواستە های یک زن مدرن با رویکردی پرسشگرانە ،مبارز و متفکر را بە زنانی کلاشینکف بە دست حامل توهم استقلال فردی تبدیل کند .در این میان اما زنان و مردان غربی و رسانەهای آنها زیر عنوان حمایت از حقوق زنان دست بە تبلیغات عظیمی برای این گروە زدند کە دو موضوع را بە ذهن متبادر می سازد
۱.سوءاستفادە از کردها جهت جنگ نیابتی جنسیتی جهت تحقیر زنان مسلمان منطقە تحت نام” آزادی هویت جنسی” زنان کرد در مقابل سرسپردگی زنان خاورمیانە در مقابل انقیاد تفکرات مردسالارانە اعراب و فارس .
۲.نادیدە گرفتن خشونت پنهان درکلونی قندیل نسبت بە زنان و دختران جذب شدە بە نام آزادی زنان و حقوق زنان بدون تبیین و بررسی این حقوق و تنها با اشارە بە چند فاکت غیر مرتبط و یا کلا فاقد ارزش حقوقی است کە منجربە سوءاستفادە سیستماتیک حزب پ ک ک و سایرشاخەهای آن از ‌زنان و دختران جوان کە نیروی مبارز و شورشگری خود را درراە هدفهای حزب هدرمی دهند بدون اینکە هیچ دستاورد قابل لمسی برای کردستان داشتە باشند.

شبح دختر مستقل و مبارز وساختن ( دیگری -نە هنوز-انسان)
درنامەایی کە یک دختر کرد با عنوان ( نامه ای از زنی گریلا به زنان ایرانی ، نامه ای عاصی به بنفشه های شهری) نوشتە است ، دختر کرد تا قبل از آپویی شدن و پیدا کردن هویت گریلایی، خود را فاقد وجە انسانی و شخصیتی و تقریبا نیمە وحشی و نیمە متمدن در‌برابر دیگری دیگر خود یعنی دخترایرانی می داند، زنان کرد غیر آپویی غیر گریلایی از منظر این کدگذاری نیمە متمدن ،بیسواد ،ناتوان و فاقد هرگونە توانایی هویت سازی جنسیت مند هستند و از منظراین تعریف زن کرد هنوز پابە جهان مدرن نگذاشتە است.
زن کرد عادی در جامعە فعلی شهری از نظر این گفتمان بە دلیل اتصال بە ساختار خانوادگی و بە عنوان یک زن عادی خارج از تقسیم بندیهای اینان از‌ورود بە مقولە زن فردگرا محروم می ماند .کە این خود نشان از نوعی دیکتە سیاسی و ضد هویتی برعلیە بخشی از جامعە کردستان است ، و خبر از توافقی نهان برای تخریب جامعە و فرهنگ کردی و بلاخص تخریب زن کرداست.

بنیانهای هویت جنسیت-مند
پیدایش هویت جنسیت-مند در قرن نوزدهم در گفتمان استعماری بە گونەایی باز پرداخت می شود تا فرد مونث اروپایی ازنظر اجتماعی و فرهنگی برتر از زن غیر-غربی توصیف شود .
نیکی ر.کدی درکتاب زن در خاورمیانە بە این موضوع بدین صورت اشارە کردە است:

برخی محققان در موارد گوناگون برنگرش ها و کنش های استعماری ، از جملە آنها کە بە زنان مربوط می شدە است، تاکید کردەاند .این کارها اغلب زیر عنوان کلی “شرق شناسی “،برگرفتە از کتاب دوران ساز ادوارد ،سعید قرار می گیرند ،اما از قرار معلوم اصطلاح مذکور توضیحی مناسب برای این ردیف تحقیقات نیست.
خصومت خاص غرب با اسلام ریشە دررویاروهایی مذهبی و نظامی دارد.
غربیان بە فرادستی خود اطمینان داشتند، مرتبا بر نقش زنان در جوامع اسلامی تاکید می کردند و عموما بە زنان مسلمان همچون افرادی اندکی بهتر از‌بردگان ، کاملا سرخوردە یا بە سان ابژە های اروتیک و محتاج کنترل یا آموزش غربی برای کسب حداقل حقوق، می نگریستند .بسیاری ازغربیان شرایط بد زنان را مستقیما نشأت گرفتە از اسلام می دانستند.
همین دیدگاە و نگرش را می توان در‌سوسیالیسم نیم بند گفتمان آپویی-ایرانی نسبت بە زنان عادی کرد دید و پا را فراتر از آن گذاشتە است و تنها راە نهایی آزادی زن کرد را همان پیوستن بە گفتمان آپوی است می داند.

حذف زن مبارز شهری و تبلیغ دختر مبارز ایزولە شدە درکوهستان

با گسترش گفتمان پ ک ک و زن گریلا و نشان دادن تصاویر احساسی و هیجانی از کمک دختران کلاشینکف بە دست در خیابانها و کوچەهای شهرها و روستاهای ویران شدە توسط داعش ، گریە ها و نالە ها ی زنانی کە بە وسیلە این گریلاها از دست داعش رها شدە اند تصویری از ناتوانی زنان شهری ،ضعف ،درماندگی و حتی اسارت زنان ایزدی یکی از جنبەهای آن تعریف زن قوی و زن ضعیف است در جایی یک روزنامەنگارغربی با دست گذاشتن روی همین موضوع بە بررسی تقابل این دو نوع نگاە پرداخت است :
“خاورمیانە جایی هست کە همزمان هم زنانی بە اسارت گرفتە می شوند و هم زنانی کە می توانند نیروهای داعشی را بە اسارت بگیرند” این رویکرد پروپاگاندایی نسبت بە گریلا و در همان حال بە دیدە حقارت-نگر بە فرهنگ و اجتماع کرد مستقردر خاورمیانە و زن ناتوان در دفاع از خود بە گسترش چنین نگاە رمزگذاری شدە ایی کە بە آن اشارە شد دامن می زند و همین تایید و موافقت زنان و رسانەهای غربی را گرفتن ، خبر از توافقی حامل گفتمان استعماری بر ضد جامعە کنونی اجتماع خاورمیانە و بلاخص کردها می دهد.
جامعە کردستان برای درآمدن از‌زیریوغ استعمارگر نیاز بە حضور زنان و مادران مبارزی دارد کە اولین سنگر آنها خانوادە و تربیت فرزندان انقلابی و نیز پیوستن بە جنبش فکری انقلابی ضد استعماریست ، نقش تربیتی کە زنان در آن بسیار موفق می توانند ظاهر شوند و در کنار آن حفظ کیان خانوادە و ریشە های فرهنگی یک ملت وظیفە اساسی زنان است.

مفهوم هژمونیک مادر مبارز
گرامشی به جای مفهوم سنتی مارکسیستی “ایدئولوژی به عنوان خوداگاهی دروغین “واژه ی پیچیده تر و انعطاف پذیرتر هژمونی را پیشنهاد می کند تا نشان دهد که زندگی روزمره و هویت مردم از طریق ساختارهای اجتماعی مسلطی تعریف می شود که تقریبا مستقل از روابط اقتصادی عمل می کنند .
درمورد” مفهوم هژمونیک مادر مبارز “باید گفت که تصویر زن به عنوان قهرمان در مبارزات ضد استعماری را می‌توان به پدیده‌ای تفسیر کرد که زنان را به شرکت جستن داوطلبانه در مبارزات استقلال طلبانه ی ملی گرا تشویق می نماید. مفهوم’ مادر مبارز’ مفهومی هژمونیک است زیرا مستقیما در زندگی روزمره ، زن را به عنوان مادری مبارز مخاطب قرار می دهد .تا او را به شرکت جستن در مبارزات ضداستعماری ترغیب نماید.
تفاوت اساسی بین برداشت مارکسیسم سنتی از ایدئولوژی و تعریف گرامشی از هژمونی در این است که در مارکسیسم سنتی تعریف ایدئولوژی “به عنوان خوداگاهی دروغین “متضمن فریب ،بازیچه قراردادن وحتی مجبور کردن افراد است ،در حالیکه هژمونی بر پایه ی خشنودی و موافقت افراد بنا می شود .
جذب مشارکت زنان در جنبش رهایی ضد استعماری و تاکید بر حضور زنان بە عنوان یکی از ارکانهای اصلی ساخت جامعە و استفادە از توان فکری و حضور فیزیکی زنان هم در جهت توسعە فکری اهداف جنبش و همچنین کنترل جنبش جهت جلوگیری ازانحراف از اهداف اصلی و حذف خوانشهای ضد زن و جایگزینی افکار همسو با حقوق زنان و جلوگیری از تک بعدی بودن جنبش است.
اما دست هایی هست که می خواهد این توان و تفکر را از زنان کرد بگیرد و آنرا در جایی نامناسب و بدون دستیابی بە نتیجەایی بنیادی در جهت رهایی انسان کرد بە بیراە بکشاند.

درباره‌ی بولتن

Check Also

آقای علی جوانمردی چه کار میکند؟

محمد شهسواری زندگی شخصی حال و گذشته آقای علی جوانمردی به اینجانب و به هیچ‌کس …

قحطی و مرگ نیمی از جمعیت ایران- استعمار پولی و ریشه اقتصاد کولبری – بخش دوم

امکان قحطی و مرگ نیمی از جمعیت ایران استعمار پولی و ریشه اقتصاد کولبری – …

پاسخ دوم به اسپرم یک آخوند ایران

اسپرم یک آخوند ایرانی فرمایش فرمودند، چون ریشه انسان ها از ٧٠ هزار پيش (از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *