خانه / مقالات (page 3)

مقالات

ذهن کوردی

تنها اندیشه موضوع اندیشیدن است. اندیشه، تنها اندیشیدن به مفاهیم کلی است نه به عینیت و کثرتهای جزئی. بنابراین موضوع …

بیشتر بخوانید »

فارس، آریایی یا ترک ـ مغول؟

ناحیەی مغولستان و اطراف جنوب سیبری، رحم بسیاری از قبایل مهاجمی بود که سرزمینهای ماد که بعدا ایران نامیده شد …

بیشتر بخوانید »

گذار از بت پرستی(کثرت) به خدا پرستی(وحدت ـ توافق)، مقایسه گوهر دین و سیاست در عرب و فارس با کورد

هگل باور دارد که تصور هر قوم از خدای آن قوم مبنای تشکیل دولت و تصور آن قوم از دولت …

بیشتر بخوانید »

کورد کیست؟ هستی نیست شونده یا نیستی هستی تاریخ؟

کورد کیست؟ هستی نیست شونده یا نیستی هستی تاریخ؟ بخش اول ماکس مولر، اسطوره را ناشی از بیماری زبانی و …

بیشتر بخوانید »

معرفی کتاب عقل سیاسی ایران و هویت خواهی کوردها

کتاب عقل سیاسی ایران و هویت خواهی کوردها در سه بخش، متشکل از هشت فصل با یک مقدمه و نتیجه …

بیشتر بخوانید »

راز پیامبر اوجالان

راز پیامبر اوجالان، در پاسخ به پرسش یکی از دوستان پرسشی که مطرح شد به طور خلاصه این بود که …

بیشتر بخوانید »

پیشمرگ یا گلادیاتور

گذار از عصر گلادیاتورها(پیشمرگ) در راه اشرافیت حزبی. پیشمرگ امروز، نقش گلادیاتوری دارد که ارزش جنگیدن و کشتن وی از …

بیشتر بخوانید »

تاریخ متافیزیک با روح دین و فلسفه، گسست در تداوم جسمانیت میترای کورد است

تاریخ متافیزیک با روح دین و فلسفه، گسست در تداوم جسمانیت میترای کورد است میترا به معنای پردیس ـ قرارداد …

بیشتر بخوانید »

میترا ـ مهر، سوژه مرکزی یا روح تاریخ و سیاست کورد است

تاریخ در ظاهر چیزی جز پراکندیها، گسست ها و جنگها نیست به همین دلیل ارسطو، چون موضوع تاریخ را جزئیات …

بیشتر بخوانید »

دینیار کینه توز، زرتشت

دینیار کینه توز، زرتشت دینیار کینه توز، مفهوم برساختەی نیچه است. ظاهرا نیچه در بررسی مصداق تاریخی آن به زرتشت …

بیشتر بخوانید »