Home / مقالات (page 6)

مقالات

مقایسه کانت و غزالی

مبنای تکلیف اخلاقی و ارتباط آن با معرفت­‌شناسی در نزد این دو چکیده آنچه در این مقاله در پی پردازش …

Read More »

کنفدراسیون ایوبیان: امپراطوری اخلاق و حکمت

د. پژواک کوکبیان سرآغاز در سینما و تاریخ متون زبانهای خاورمیانه از صلاح الدین ایوبی تنها به عنوان فاتح بیت …

Read More »

سالنامه کوردی

د. پژواک کوکبیان این نوشتار پیشنهادی تئوری و کاربردی جهت استاندارد نمودن سالنامه و تقویم کوردستانی می‌باشد، در انتهای نوشتار …

Read More »

کشف ذهن کردی و کرداندیشی

فقدان پشتوانه معرفتی موجب بحران در امر کردی است و این مسئله در حوزه های متفاوت جهان زیست تاریخی از …

Read More »

مبانی و کارویژه‌های گفتمان

د. جلال حاجی زاده عموماً در تجاوز مفهومی آشکار به پارادایم گفتمان!، آن را در معنای فهم متعارف ( عامیانه ) و …

Read More »

اسلام سیاسی گسست در تداوم روشنفکری دینی است

سلام سیاسی در ظاهر تفاوتهای بنیادی با روشنفکر دینی دارد. این تفاوت در ظاهر درست است و کسی نمی تواند …

Read More »

نقد گفتمان فلسفی مدرنیته: نیچه و گذار به پست مدرن

مدرنیته با مفاهیمی چون خرد، علم، پیشرفت، سوژه فراتاریخی و اخلاق برابری که، تجلی سیاسی آن همان دموکراسی است، تعریف …

Read More »
image_print