خانه / ‌هێرش قادری (page 2)

‌هێرش قادری

سیاست و تقدیر

تقدیر نبود که بعد از صد سال دست آوردی نداشتیم بلکه عدم درک ما از اخلاق سیاسی بود و ملتفت …

بیشتر بخوانید »

کوردایه تی همچنان یک رویا

کوردایه تی همچنان یک رویا به دو دلیل کوردایتی با وجود این همه سر و صدا و گرد و خاکی …

بیشتر بخوانید »

استراتژی ضد کوردی احزاب

استراتژی احزاب در جهت کورد یا احیای روابط قدیم عشیره ـ امپراتوری در دنیای مدرن؟ دوسال پیش، در مقاله فدرالیسم …

بیشتر بخوانید »

ذهن کوردی

تنها اندیشه موضوع اندیشیدن است. اندیشه، تنها اندیشیدن به مفاهیم کلی است نه به عینیت و کثرتهای جزئی. بنابراین موضوع …

بیشتر بخوانید »

فارس، آریایی یا ترک ـ مغول؟

ناحیەی مغولستان و اطراف جنوب سیبری، رحم بسیاری از قبایل مهاجمی بود که سرزمینهای ماد که بعدا ایران نامیده شد …

بیشتر بخوانید »

گذار از بت پرستی(کثرت) به خدا پرستی(وحدت ـ توافق)، مقایسه گوهر دین و سیاست در عرب و فارس با کورد

هگل باور دارد که تصور هر قوم از خدای آن قوم مبنای تشکیل دولت و تصور آن قوم از دولت …

بیشتر بخوانید »

بدن کوردها و مسئله انتخابات

در منطق بدنها هیچ متافیزیکی معیار داوری نیست و در دود شدن داوری متافیزیکی هیچ معلم و سلسله مراتب و …

بیشتر بخوانید »

جامعه شناسی و اندیشه سیاسی یا عرفان و الهیات سیاسی؟

هرگونه تولید فکری در خاورمیانه بویژه در کورد و ایران که من شناخت بیشتری از آن دارم، نه جامعه شناسی …

بیشتر بخوانید »

کورد کیست؟ هستی نیست شونده یا نیستی هستی تاریخ؟

کورد کیست؟ هستی نیست شونده یا نیستی هستی تاریخ؟ بخش اول ماکس مولر، اسطوره را ناشی از بیماری زبانی و …

بیشتر بخوانید »

رندی و زاهدی حافظ

رندی و زاهدی حافظ. هرکه آمد به جهان نقش خرابی دارد/ در خرابات بپرسید که هوشیار کجاست. این بیت شعر …

بیشتر بخوانید »