قادری

دسامبر, 2017

 • 22 دسامبر

  داعشیسم درون ملی حزبی

  داعشیسم حزبی نابود کننده اخلاق اجتماعی و ملی. داعشیسم در تمام دنیا از جمله داعش موجود، برای بیرون مضر بوده است نه خود گروه فرهنگی ایجاد کنندەی آن. امپراتوری بریتانیا برای بیرون امپریالیسم بود اما در درون بریتانیا انسان پرور بود. اسلام برای دنیای برون شمشیر و تجاوز بود اما …

 • 22 دسامبر

  طریقت های بی خدای حزبی

  طریقت های بی خدای حزبی. ظهور ناسیونالیسم از دل عرفان و تکایا، بدون نقد مبانی عرفانی آن که قبلا به آن پراخته ام، باعث ظهور شیوخ و طریقتهای متعدد در قالب لباس مدرن حزبی و جایگزینی ایدئولوژی لیبرال و سوسیال به جای قادری و نقشبندی شد که روسای احزاب همان …

 • 22 دسامبر

  نجات جسم کورد

  نجات جسم کورد: کورد چیزی جز جسم کوردها نیست. زمانی که انسان از جسمانیت عصر محوری گذار کرد که سلطه قومی ـ طبقاتی و توجیه آن سلطه، دین و فلسفه، در میان انسانها رواج یافت. دلیل ظهور دین و فلسفه، روان کردن چرخ دنده سلطه قومی و طبقاتی بود. دین …

 • 22 دسامبر

  پیشمرگ یا گلادیاتور

  گذار از عصر گلادیاتورها(پیشمرگ) در راه اشرافیت حزبی. پیشمرگ امروز، نقش گلادیاتوری دارد که ارزش جنگیدن و کشتن وی از حد لذات و افتخار سیاسی و منافع اقتصادی اشرافیت حزبی گذار نخواهد کرد. در کتاب، سه شیوه تشکیل دولت: اشرافی رومی، فتح سرزمینی ژرمنی و انتزاعی قرارداد اجتماعی را بیان …

 • 22 دسامبر

  زیست زدایی یا اسطورەزدایی از جسم کورد

  زیست زدایی یا اسطورەزدایی از جسم کورد. بسوی تعریف سوژە محق و جسمانی از کورد بە جای سوژە مکلف, معنوی. اعتراف می کنم در این هنگامه حساس به جای اسطوره زدایی حزبی از جسم کرد، باید به اسطوره زدایی ایرانی از قوم کورد می پرداختیم و اسطوره زدایی حزبی را …

 • 22 دسامبر

  تاریخ متافیزیک با روح دین و فلسفه، گسست در تداوم جسمانیت میترای کورد است

  تاریخ متافیزیک با روح دین و فلسفه، گسست در تداوم جسمانیت میترای کورد است میترا به معنای پردیس ـ قرارداد نه به معنای خورشید که برساخته ایرانیان برای فراموشی میترای اصیل است، آیینی کوردی و زمینی بدون پیامبر و شرع بود چون شرع و قانون و اخلاق آن متاخر بر …

 • 22 دسامبر

  میترا ـ مهر، سوژه مرکزی یا روح تاریخ و سیاست کورد است

  تاریخ در ظاهر چیزی جز پراکندیها، گسست ها و جنگها نیست به همین دلیل ارسطو، چون موضوع تاریخ را جزئیات می دانست آن را از حوزه فلسفه و دانش خارج ساخت تا سر وکله هگل پیدا شد و نه تنها تاریخ را موضوع کلیات ساخت بلکه کلیت را همان تاریخ …

 • 22 دسامبر

  دینیار کینه توز، زرتشت

  دینیار کینه توز، زرتشت دینیار کینه توز، مفهوم برساختەی نیچه است. ظاهرا نیچه در بررسی مصداق تاریخی آن به زرتشت نظری ندارد و بیشتر بر یهود و مسیحیت فوکوس دارد اما راقم این سطور دستبرد زده و به شکل فردی مصداق واقعی این مفهوم را زرتشت می دانم. زرتشت همانطور …

 • 22 دسامبر

  فکر کوردی: مرگ کورد و تولد فکر کوردی

  اکنون که جهان پساکوردیست، شرایط امکان تولید فکر کوردیست. اکنون که کوردی وجود ندارد و کورد مرده است می توان به کورد اندیشید. اکنون، خلا وجود کورد می تواند سرآغاز تولد فکر کوردی باشد. چراغی به دست باید در کوردستان گشت و به دنبال کورد گشت و این زوال هستی …

 • 22 دسامبر

  بدن کامل هەڵپەڕکێ و خدای سیاسی و سیاست خدایی

  درک هەڵپەڕکێ مقدمەی هرگونه طرحی از فکر، دولت وسیاست کوردی است. قبلا در بحث از بدن پیشمرگ و جسم کورد، وعدەی توضیح بدن کامل را دادم. بدن کامل،مفهوم برساختە من نیست، مفهومی میترایی است که ظاهرا سهرەوردی اولین بار آن را احیا و هانری کربن با وجود کشف، با تفسیر …