, phim sex han quoc, phim sex my, phim sex nhat ban, https://www.8phimsex.com, phim sex, sex, phim sex trung quoc, phim sex viet nam,

زبان وادبیات

شاملو و پرده برداشتن از تاریخ ایران

دوستان بسیار عزیز! حضور یافتن در جمع شما و سخن گفتن با شما و سخن شنیدن از شما، همیشه براى من فرصتى است سخت مغتنم و تجربه اى است بسیار کارساز . اما معمولا دور هم که جمع مى شویم تنها از مسائل سی اسى حرف مى زنیم ، یا …

->

پاسخی به یک غش زیر نقاب حکومت غیرمتمرکز

پاسخی به ادعای حمایت از حکومت غیرمتمرکز یا نیمەمتمرکز   نیروهای موسوم به جریان سوم با بازتوضیح هویت ملی و برساخت اجتماعی و ارتباط دادن آن با انسانهای هموسپیان توجیه می کنند که برساخت و هویت ملی در طول زمان می‌تواند از بین برود لذا هویت ملی و مرزها قابل …

->

مفاهیم و واژه ها علیه کوردستان

همه چیز از کلمات،از مفاهیم و از واژه ها آغاز میشود. واژه ها آغازگر شکستها و پیروزیها هستند و برای پیشبرد اهداف و قبل از هر تغییر و تحولی ابتدا کلمات با مفاهیم مثبت یا منفی اذهان را آماده و منعطف میکنند.بعنوان مثال از بدیهیات است که نوع رفتار و …

->

زبان چون سرزمین

| ایدەهایی دربارەی شیرکو بیکس و زبان | منصور تیفوری….. ١_ آنە اید، بازماندەی تروا، کە بر دوشش وطنش را حمل می‌کند، و توسط جنگاوران آگاممنون تحت تعقیب قرار دارد، با شفاعت خدایان اجازە می‌یابد کە برای خود جایی بنا نهد و آوارگیش را پایان دهد، او چنانکە ویرژیل می‌گوید، …

->