مقالات

٣ گلوله تا آزادی

دکتر پژواک کوکبیان استراتژی سه مرحلەای برای رهایی از استعمار ایران مقدمه کردستان مستعمره ی ایران است . کردستان یک مستعمره فرهنگی، سیاسی ، نظامی و اقتصادی ایران است. طولانی بودن این استعمار و استقرار هژمونی نهادهای استعماری، آن را نهادینه و عادی کرده است. ذهن و تن کردستان، رنجور …

->

اقدامات فوری برای کوردستان پس از کرکوک

اقداماتی که فوری و سریعا پس از اتفاقات کرکوک میباید توسط کوردستان انجام شود   ١- در داخل همه شهرهای کوردستان تمام کوردها باید اسلحه به دست داشته باشند و پیشمرگه باشند، استراتژی کوبانی باید تکرار شود، با این استراتژی نه تنها موشک و بمب تاثیر ندارد، بلکه ایران و …

->

استراتژی ضد کوردی احزاب

استراتژی احزاب در جهت کورد یا احیای روابط قدیم عشیره ـ امپراتوری در دنیای مدرن؟ دوسال پیش، در مقاله فدرالیسم و دولت ایرانی، که لینک بخش اول ان را در انتهای مطلب گذاشتم،در مقدمه گفتەام، شعارهای ایران پلورال و دموکرات و یا ملیتهای ایرانی، بازتولید یا درونیت سلطه استراتژیستهای پارسی …

->

ذهن کوردی

تنها اندیشه موضوع اندیشیدن است. اندیشه، تنها اندیشیدن به مفاهیم کلی است نه به عینیت و کثرتهای جزئی. بنابراین موضوع اندیشه تنها کلیت است نه جزئیت. برای مثال نقد و ستایش فلان حزب بر اساس تصور حزب دیگری، دیگر اندیشه نیست عشق و کین است که تنها از اندیشه سواستفاده …

->

فارس، آریایی یا ترک ـ مغول؟

ناحیەی مغولستان و اطراف جنوب سیبری، رحم بسیاری از قبایل مهاجمی بود که سرزمینهای ماد که بعدا ایران نامیده شد را، مورد تاخت و تاز قرار دادند. آن سرزمین در دوره ماقبل تمدن به مرحله قوم گذار نکرده بودند و هرگون تشکل سیاسی منوط به سلطه یک قبیله بر قبایل …

->

گذار از بت پرستی(کثرت) به خدا پرستی(وحدت ـ توافق)، مقایسه گوهر دین و سیاست در عرب و فارس با کورد

هگل باور دارد که تصور هر قوم از خدای آن قوم مبنای تشکیل دولت و تصور آن قوم از دولت است یعنی تا تصور هر قومی از خدا دموکراتیک نباشد امکان تحقق دولت دموکراتیکی نیست. وی محتوای دیانت و سیاست را یک چیز می پندارد و دیانت، تصور هر قوم …

->

کورد کیست؟ هستی نیست شونده یا نیستی هستی تاریخ؟

کورد کیست؟ هستی نیست شونده یا نیستی هستی تاریخ؟ بخش اول ماکس مولر، اسطوره را ناشی از بیماری زبانی و سوبرداشت تاریخی و زبانی می داند. از نظر وی هنگامی که واژه یا تصویری از فرهنگ و فضای خالق آن جدا و در فرهنگ دیگری بدون فضای خالق آن وارد …

->

معرفی کتاب عقل سیاسی ایران و هویت خواهی کوردها

کتاب عقل سیاسی ایران و هویت خواهی کوردها در سه بخش، متشکل از هشت فصل با یک مقدمه و نتیجه گیری مفصل است. این کتاب جلد اول از پژوهشهایی است که در صدد بازسازی تاریخ سیاسی و فرهنگ کورد در تعامل و تقابل آن با تمدن ایرانی است. برخلاف تصور …

->

راز پیامبر اوجالان

راز پیامبر اوجالان، در پاسخ به پرسش یکی از دوستان پرسشی که مطرح شد به طور خلاصه این بود که در چهارچوب تئوری خودم پاسخی برای تفاوت سیاست در روژهه لات با باکور و روژئاوا بدهم که چرا سیاست احزاب روژهه لات گاهی گالته امیز و یا دچار گسست میشود …

->

پیشمرگ یا گلادیاتور

گذار از عصر گلادیاتورها(پیشمرگ) در راه اشرافیت حزبی. پیشمرگ امروز، نقش گلادیاتوری دارد که ارزش جنگیدن و کشتن وی از حد لذات و افتخار سیاسی و منافع اقتصادی اشرافیت حزبی گذار نخواهد کرد. در کتاب، سه شیوه تشکیل دولت: اشرافی رومی، فتح سرزمینی ژرمنی و انتزاعی قرارداد اجتماعی را بیان …

->