فارسی

سیاست و تقدیر

تقدیر نبود که بعد از صد سال دست آوردی نداشتیم بلکه عدم درک ما از اخلاق سیاسی بود و ملتفت نشدیم که چرخهای سنگین و خاردار سیاست را نمی توان با زیبایی شناسی عرفانی، حقوق و اخلاق به حرکت دربیاوریم غافل بودیم که دوستی ملل و حقوق و اخلاق گرد …

->

کوردایه تی همچنان یک رویا

کوردایه تی همچنان یک رویا به دو دلیل کوردایتی با وجود این همه سر و صدا و گرد و خاکی که می کند، همچنان در حد یک رویا باقی مانده و می ماند. دلیل اول اینکه کوردایتی سوژەایی معنوی است و میل در آن راه نیافته است غافل هستند که …

->

استراتژی ضد کوردی احزاب

استراتژی احزاب در جهت کورد یا احیای روابط قدیم عشیره ـ امپراتوری در دنیای مدرن؟ دوسال پیش، در مقاله فدرالیسم و دولت ایرانی، که لینک بخش اول ان را در انتهای مطلب گذاشتم،در مقدمه گفتەام، شعارهای ایران پلورال و دموکرات و یا ملیتهای ایرانی، بازتولید یا درونیت سلطه استراتژیستهای پارسی …

->

ذهن کوردی

تنها اندیشه موضوع اندیشیدن است. اندیشه، تنها اندیشیدن به مفاهیم کلی است نه به عینیت و کثرتهای جزئی. بنابراین موضوع اندیشه تنها کلیت است نه جزئیت. برای مثال نقد و ستایش فلان حزب بر اساس تصور حزب دیگری، دیگر اندیشه نیست عشق و کین است که تنها از اندیشه سواستفاده …

->

فارس، آریایی یا ترک ـ مغول؟

ناحیەی مغولستان و اطراف جنوب سیبری، رحم بسیاری از قبایل مهاجمی بود که سرزمینهای ماد که بعدا ایران نامیده شد را، مورد تاخت و تاز قرار دادند. آن سرزمین در دوره ماقبل تمدن به مرحله قوم گذار نکرده بودند و هرگون تشکل سیاسی منوط به سلطه یک قبیله بر قبایل …

->

گذار از بت پرستی(کثرت) به خدا پرستی(وحدت ـ توافق)، مقایسه گوهر دین و سیاست در عرب و فارس با کورد

هگل باور دارد که تصور هر قوم از خدای آن قوم مبنای تشکیل دولت و تصور آن قوم از دولت است یعنی تا تصور هر قومی از خدا دموکراتیک نباشد امکان تحقق دولت دموکراتیکی نیست. وی محتوای دیانت و سیاست را یک چیز می پندارد و دیانت، تصور هر قوم …

->

بدن کوردها و مسئله انتخابات

در منطق بدنها هیچ متافیزیکی معیار داوری نیست و در دود شدن داوری متافیزیکی هیچ معلم و سلسله مراتب و امر و نهی نیست. هر بدن و لذت و رنج آن،معیار داوری است و هیچ کس صاحب حق در امر و نهی وی نیست. بدن برتر از مفاهیم است چون …

->

جامعه شناسی و اندیشه سیاسی یا عرفان و الهیات سیاسی؟

هرگونه تولید فکری در خاورمیانه بویژه در کورد و ایران که من شناخت بیشتری از آن دارم، نه جامعه شناسی و اندیشه سیاسی بلکه الهیات سیاسی برای دیگری مسلط و زیبایی شناسی عرفان برای کورد زیر سلطه است که قبلا به هردو مورد پراخته ام در مقاله سه روایت از …

->

کورد کیست؟ هستی نیست شونده یا نیستی هستی تاریخ؟

کورد کیست؟ هستی نیست شونده یا نیستی هستی تاریخ؟ بخش اول ماکس مولر، اسطوره را ناشی از بیماری زبانی و سوبرداشت تاریخی و زبانی می داند. از نظر وی هنگامی که واژه یا تصویری از فرهنگ و فضای خالق آن جدا و در فرهنگ دیگری بدون فضای خالق آن وارد …

->

رندی و زاهدی حافظ

رندی و زاهدی حافظ. هرکه آمد به جهان نقش خرابی دارد/ در خرابات بپرسید که هوشیار کجاست. این بیت شعر تمام آن چیزی است که من در هفتصد صفحه گفته و می گوییم بویژه چند فصل آخر آن در مورد واکنش تاریخ و اقوام تاریخی در برابر مهرابه یا خرابات …

->