فارسی

تاریخ متافیزیک با روح دین و فلسفه، گسست در تداوم جسمانیت میترای کورد است

تاریخ متافیزیک با روح دین و فلسفه، گسست در تداوم جسمانیت میترای کورد است میترا به معنای پردیس ـ قرارداد نه به معنای خورشید که برساخته ایرانیان برای فراموشی میترای اصیل است، آیینی کوردی و زمینی بدون پیامبر و شرع بود چون شرع و قانون و اخلاق آن متاخر بر …

->

میترا ـ مهر، سوژه مرکزی یا روح تاریخ و سیاست کورد است

تاریخ در ظاهر چیزی جز پراکندیها، گسست ها و جنگها نیست به همین دلیل ارسطو، چون موضوع تاریخ را جزئیات می دانست آن را از حوزه فلسفه و دانش خارج ساخت تا سر وکله هگل پیدا شد و نه تنها تاریخ را موضوع کلیات ساخت بلکه کلیت را همان تاریخ …

->

دینیار کینه توز، زرتشت

دینیار کینه توز، زرتشت دینیار کینه توز، مفهوم برساختەی نیچه است. ظاهرا نیچه در بررسی مصداق تاریخی آن به زرتشت نظری ندارد و بیشتر بر یهود و مسیحیت فوکوس دارد اما راقم این سطور دستبرد زده و به شکل فردی مصداق واقعی این مفهوم را زرتشت می دانم. زرتشت همانطور …

->

فکر کوردی: مرگ کورد و تولد فکر کوردی

اکنون که جهان پساکوردیست، شرایط امکان تولید فکر کوردیست. اکنون که کوردی وجود ندارد و کورد مرده است می توان به کورد اندیشید. اکنون، خلا وجود کورد می تواند سرآغاز تولد فکر کوردی باشد. چراغی به دست باید در کوردستان گشت و به دنبال کورد گشت و این زوال هستی …

->

بدن کامل هەڵپەڕکێ و خدای سیاسی و سیاست خدایی

درک هەڵپەڕکێ مقدمەی هرگونه طرحی از فکر، دولت وسیاست کوردی است. قبلا در بحث از بدن پیشمرگ و جسم کورد، وعدەی توضیح بدن کامل را دادم. بدن کامل،مفهوم برساختە من نیست، مفهومی میترایی است که ظاهرا سهرەوردی اولین بار آن را احیا و هانری کربن با وجود کشف، با تفسیر …

->

طریقت های بی خدای حزبی

طریقت های بی خدای حزبی ظهور ناسیونالیسم از دل عرفان و تکایا، بدون نقد مبانی عرفانی آن که قبلا به آن پراخته ام، باعث ظهور شیوخ و طریقتهای متعدد در قالب لباس مدرن حزبی و جایگزینی ایدئولوژی لیبرال و سوسیال به جای قادری و نقشبندی شد که روسای احزاب همان …

->

از نقد ایدئولوژی به نقد عصبیت عشیره ـ حزب

از نقد ایدئولوژی به نقد عصبیت عشیره ـ حزب مارکس، نیچه و فروید زمانی که تمامی رشته هایی معنایی و متافیزیکی را به ترتیب در ایدئولوژی، آپولون و روان پریشی خود پنبه کردند، به درستی دریافتند ایده ها فاقد عمق و معنا و معنای آنها نه در درون خود ایده …

->

مرگ کورد و تولد فکر کوردی

  مرگ کورد و تولد فکر کوردی   اکنون که جهان پساکوردیست، شرایط امکان تولید فکر کوردیست. اکنون که کوردی وجود ندارد و کورد مرده است می توان به کورد اندیشید. اکنون، خلا وجود کورد می تواند سرآغاز تولد فکر کوردی باشد. چراغی به دست باید در کوردستان گشت و …

->

میترا ـ مهر، سوژه مرکزی یا روح تاریخ و سیاست کورد است.

میترا ـ مهر، سوژه مرکزی یا روح تاریخ و سیاست کورد است. هێرش قادری تاریخ در ظاهر چیزی جز پراکندیها، گسست ها و جنگها نیست به همین دلیل ارسطو، چون موضوع تاریخ را جزئیات می دانست آن را از حوزه فلسفه و دانش خارج ساخت تا سر وکله هگل پیدا …

->

حزب کوردی در ایران: گامی رو به جلو یا زنجیری به پای جنبش کوردی

نقدی بر یادداشت آزاد محمدیانی رزگار محمودزاده مفهوم “امر سیاسی” در کوردستان آنچنان به ابتذال کشیده شده است که هر گونه نگاه مستقل و خارج از بده بستان های درون قدرتی بسان امری شوم حذف و طرد می شود. در این میان برخی روشنفکران با کپی برداری از نظریه هایی …

->