Tag Archives: هێرش قادری

دسامبر, 2017

 • 22 دسامبر

  رندی و زاهدی حافظ

  رندی و زاهدی حافظ. هرکه آمد به جهان نقش خرابی دارد/ در خرابات بپرسید که هوشیار کجاست. این بیت شعر تمام آن چیزی است که من در هفتصد صفحه گفته و می گوییم بویژه چند فصل آخر آن در مورد واکنش تاریخ و اقوام تاریخی در برابر مهرابه یا خرابات …

 • 22 دسامبر

  خانە خدایان و خرابات، الگوی تحلیل

  خانە خدایان و خرابات، الگوی تحلیل ستیز پنهان و آشکاری در ادبیات اسلامی، مابین خرابات و خانه خدا وجود دارد، خانه خدا مکان عبادت و معنویت یا زاهدی است، خرابات جایگاه مستی و رقص و رندی است و جالب است بخش اعظم خانه خداها، مسجد و کلیسا، بر روی خرابات …

 • 22 دسامبر

  ابراهیم و تاریخ

  میرچاالیاده، ابراهیم را آغازگر واقعی زمان تاریخی در برابر زمان ازلی کە، در زمان ازلی، انسان با سمبلهایی چون جشن و ازدواج، با خدایان زیست و کارخدایان را تکرار می کرد اما در زمان تاریخی، انسان در جدایی از خدا، با ارادە خویش در پی تحقق وعده خدا می رود. …

 • 22 دسامبر

  حضور و غیاب، از آغاز کلمه نبود

  حضور و غیاب، از آغاز کلمه نبود. از نظر دریدا اساس متافیزیك با این فرض بنیادین دانسته می شود كه هر دال، مدلول خود را همراه دارد یا موجب پیدایش آن می شود. متافیزیك، استوار بر این فرض است كه معنا، به هر رو و همواره حاضر است و نشناخته …

 • 22 دسامبر

  معرفی کتاب عقل سیاسی ایران و هویت خواهی کوردها

  کتاب عقل سیاسی ایران و هویت خواهی کوردها در سه بخش، متشکل از هشت فصل با یک مقدمه و نتیجه گیری مفصل است. این کتاب جلد اول از پژوهشهایی است که در صدد بازسازی تاریخ سیاسی و فرهنگ کورد در تعامل و تقابل آن با تمدن ایرانی است. برخلاف تصور …

 • 22 دسامبر

  راز پیامبر اوجالان

  راز پیامبر اوجالان، در پاسخ به پرسش یکی از دوستان پرسشی که مطرح شد به طور خلاصه این بود که در چهارچوب تئوری خودم پاسخی برای تفاوت سیاست در روژهه لات با باکور و روژئاوا بدهم که چرا سیاست احزاب روژهه لات گاهی گالته امیز و یا دچار گسست میشود …

 • 22 دسامبر

  داعشیسم درون ملی حزبی

  داعشیسم حزبی نابود کننده اخلاق اجتماعی و ملی. داعشیسم در تمام دنیا از جمله داعش موجود، برای بیرون مضر بوده است نه خود گروه فرهنگی ایجاد کنندەی آن. امپراتوری بریتانیا برای بیرون امپریالیسم بود اما در درون بریتانیا انسان پرور بود. اسلام برای دنیای برون شمشیر و تجاوز بود اما …

 • 22 دسامبر

  طریقت های بی خدای حزبی

  طریقت های بی خدای حزبی. ظهور ناسیونالیسم از دل عرفان و تکایا، بدون نقد مبانی عرفانی آن که قبلا به آن پراخته ام، باعث ظهور شیوخ و طریقتهای متعدد در قالب لباس مدرن حزبی و جایگزینی ایدئولوژی لیبرال و سوسیال به جای قادری و نقشبندی شد که روسای احزاب همان …

 • 22 دسامبر

  نجات جسم کورد

  نجات جسم کورد: کورد چیزی جز جسم کوردها نیست. زمانی که انسان از جسمانیت عصر محوری گذار کرد که سلطه قومی ـ طبقاتی و توجیه آن سلطه، دین و فلسفه، در میان انسانها رواج یافت. دلیل ظهور دین و فلسفه، روان کردن چرخ دنده سلطه قومی و طبقاتی بود. دین …

 • 22 دسامبر

  پیشمرگ یا گلادیاتور

  گذار از عصر گلادیاتورها(پیشمرگ) در راه اشرافیت حزبی. پیشمرگ امروز، نقش گلادیاتوری دارد که ارزش جنگیدن و کشتن وی از حد لذات و افتخار سیاسی و منافع اقتصادی اشرافیت حزبی گذار نخواهد کرد. در کتاب، سه شیوه تشکیل دولت: اشرافی رومی، فتح سرزمینی ژرمنی و انتزاعی قرارداد اجتماعی را بیان …